Loqa logo

Algemene contractvoorwaarden

Huren van materiaal bij LOQA of de aankoop van ballondecoratie moet voor alle betrokken partijen naar ieders tevredenheid geschieden. Daarom dienen er ook door alle partijen afspraken gemaakt te worden. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elke overeenkomst met betrekking tot huur, verhuur en de aankoop van ballondecoratie tussen de klant en LOQA.

Aanvang tot einde van de huur

 • De huur gaat in te Veldegem op het moment dat de klant ter plaatse komt afhalen. Indien het vervoer door LOQA geschiedt, op het ogenblik dat de gehuurde artikelen geladen worden.
 • Bij afhaling kan een waarborgsom gevraagd worden. Dit zal bij het terugbrengen terugbetaald worden. De klant wordt hierover op voorhand verwittigd.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade tijden het transport bij zelfophaling.
 • De huurperiode eindigt wanneer alle goederen bij LOQA terug in ontvangst genomen worden.
 • De teruggebracht goederen worden gecontroleerd en nagezien op het einde van de huurperiode in LOQA. De klant heeft het recht om zowel bij ontvangstname als teruggebrachte goederen zelf na te tellen en vaststellingen te verifiëren. Indien de klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststellingen van tekorten en/of schade door LOQA bindend zijn. Bij gebreken of klachten zal dit onmiddellijk aan LOQA gemeld worden.
 • De klant blijft altijd verantwoordelijk voor alle beschadigingen, verlies of diefstal en hij zal dit binnen de 24u melden aan LOQA. De klant verbindt er zich toe te vergoeden aan nieuwwaarde (incl. transportkosten, administratiekosten,…)
 • LOQA is niet aansprakelijk voor schade, geleden door de klant welke ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed.
 • Aan de gehuurde goederen mag niet gespijkerd en niet geschilderd worden, er mogen zeker nergens zelfklevers gekleefd worden. Beschadigingen zullen gefactureerd worden.

Transport

 • Het transport gebeurt altijd voor rekening en onder volle verantwoordelijkheid van de klant.
 • Ook dient de klant de goederen tijdens het transport te beschermen tegen weersinvloeden.
 • De klant wordt geacht aanwezig te zijn bij levering. Dit om diefstal te voorkomen.
 • Enkel levering op het gelijkvloers (max. 30m van vrachtwagen). Niet op gelijkvloers is op aanvraag.
 • Er wordt een leveringstijd van 15 min. voorzien. Bijkomende wachttijd wordt aangerekend.
 • Het terrein dient voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer.
 • LOQA is niet verantwoordelijk als de gehuurde goederen niet op de gewenste plaats kunnen geleverd worden bv.: doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein,… De klant is hiervoor verantwoordelijk en kan geen schadevergoeding verhalen bij LOQA.

Reservatie

De reservatie is pas definitief na het betalen van het voorschot en na ontvangst van het ondertekende huurcontract.
 • De reservatie kan gewijzigd worden tot 7 dagen voor afhaling/leveringsdatum.
 • Annuleren kant tot 7 dagen voor afhaling/levering. Bij annulering na opgegeven periode kan er 60% van het totale bedrag aangerekend worden.

Betaling

 • Betalingsvoorwaarden zelf afhalen: cash of met bancontact aan het onthaal of overschrijving op voorhand van het totale bedrag. Het te betalen bedrag moet zichtbaar zijn op de rekening van LOQA.
 • Betalingsvoorwaarden levering: overschrijving op voorhand of betaling ter plaatse van het volledige bedrag.

LOQA  behoudt zich het recht om ten alle tijde de huurovereenkomst te verbreken, en de goederen terug te halen, waar deze zich ook bevinden. Alle kosten worden doorgerekend aan de klant. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van LOQA zijn.

LOQA is niet verantwoordelijk voor verplichtingen die niet nageleefd kunnen worden door overmacht of redenen onafhankelijk van haar wil. De huurder kan geen schadevergoeding eisen.

LOQA behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden.

Alle betwistingen in verband met deze huurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement.

De huurder verklaart onderhavig contract gelezen te hebben en tekent voor goedkeuring en akkoord.
Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn, elke partij hierbij erkennend er één te hebben ontvangen.

 

 

Factuurvoorwaarden

 • Al de facturen zijn contant betaalbaar in Veldegem tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de klant op de vervaldag, vermeld op de factuur, dient te betalen.
 • Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 1% per maand en met een conventionele schadeloosstelling van 10% met een minimum van 75,00 euro vanaf factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
 • Tevens worden dan alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden. LOQA heeft op dat moment het recht alle materialen te laten terughalen, zonder beroep te doen op de Rechter en alle kosten door te rekenen aan de klant.
 • In geval van faling van de klant wordt de klant of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van alle materialen.
 • De aankoopvoorwaarden van de klant worden als niet bestaande beschouwd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 • In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en behoren alle betwistingen zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbank in het gebied waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.
De Loqa garanties
4 dagen vaste prijs
levering aan huis
afhalen korting